list_banner

פרויקטים עיקריים

משאבת העברת זנב
משאבת העברת זנבות
העברת זנב כריית slurrypump
slurryp טבולה ump
משאבת העברת עיסת עפר באמצע
FGD
אתר יישום משאבת FGD
יישום משאבה אנכית
P1020726